Lodowisko

Serdecznie zapraszamy na zadaszone i pięknie oświetlone lodowisko o wymiarach  25 x 30 m2  znajdujące się na terenie Szczecińskiej Gubałówki.

Dla osób nie posiadających własnego sprzętu, przy lodowisku znajduje się wypożyczalnia łyżew zaopatrzona w pełen zakres rozmiarów od 26 do 49. 
Dla najmłodszych stawiających pierwsze kroki na lodowisku, posiadamy pingwinki do nauki jazdy na łyżwach.

Lodowisko czynne do 13.03.2022 włącznie. 

Godziny otwarcia lodowiska :

Poniedziałek – piątek: 14:00-22:00 

Sobota, niedziela, dni świąteczne, ferie:  09:00-22:00

 

Tury na lodowisku
Poniedziałek - piątek  Sobota, niedziela oraz święta

09:00 - 13:30

(Tylko dla grup zorganizowanych ze wcześniejszą rezerwacją)

09:00 - 10:00
10:15 - 11:15
11:30 - 12:30
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00 14:15 - 15:15
15:15 - 16:15 15:30 - 16:30
16:30 - 17:30 17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 18:15 - 19:15
19:15 - 20:30 19:30 - 20:30
20:45 - 22:00 20:45 - 22:00

 

Przypominamy, że nasz obiekt oferuje rezerwację całej tafli, przed przybyciem prosimy zapoznać się z rozpiską.

Cennik

Poniedziałek- piątek Sobota, niedziela i święta
16,00 zł/godzina 19,00zł/godzina
Karnet 10 wejść - 130,00zł Karnet 10 wejść - 160,00zł
Wypożyczenie łyżew - 12,00zł/godzina
Wypożyczenie pingwina do nauki jazdy - 10,00zł/godzina
Wypożyczenie kasku - 5,00zł/godzina
Szafka - 3,00zł (+10,00zł kaucji zwrotnej za kluczyk) 

WYNAJEM CAŁEJ PŁYTY LODOWISKA

Dni robocze do godziny 13:45 - 400,00zł/godzina

Dni robocze od 14:00 do 22:00 - 500,00zł/godzina

Wynajmujemy taflę tylko zgodnie z rozpiską tur.

W piątki wynajmujemy tylko do godziny 17:30 (tura od 16:30 do 17:30).

Regulamin

 1. Lodowisko / rolkowisko, prowadzone przez: Szczecińska Gubałówka sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Lisiej Góry 5, zwane dalej obiektem sportowym.

2. Wszystkie osoby korzystające i przebywające na terenie obiektu sportowego są określane jako użytkownicy. 

3. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania i bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz zaleceń i poleceń pracowników obiektu sportowego. Wejście na teren obiekt sportowy, przebywanie na nim i korzystanie z usług jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, a także jego przestrzeganiem.

4. Korzystanie z obiektu sportowego jest płatne. Warunkiem przebywania i korzystania jest posiadanie ważnego biletu wstępu. Informacja o rodzajach i cenach biletów jest dostępna przy kasie oraz na www.gubalowka.com.pl.

7. Na płycie lodowiska może przebywać jednocześnie 100 osób. Na płycie rolkowiska może przebywać jednocześnie do 60 osób.

8. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownicy lodowiska/rolkowiska zobowiązani są:

 • do zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z obiektu sportowego;
 • do zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich samych lub innych użytkowników;
 • wchodzenia na płytę lodowiska/rolkowiska tylko w łyżwach/rolkach;
 • do jazdy w jednym kierunku;
 • używania podczas jazdy kasku, ochraniaczy oraz rękawiczek. Osoba, która decyduje się korzystać z lodowiska/rolkowiska bez kasku, ochraniaczy, rękawiczek robi to na własną odpowiedzialność;
 • niezwłocznie opuścić płytę lodowiska/rolkowiska po sygnale lub poleceniu pracownika obsługi;
 • przebierania się na zewnątrz płyty lodowiska/rolkowiska

9. Na terenie obiektu sportowego zabrania się:

 • jeżdżenia na łyżwach/rolkach poza płytą lodowiska/rolkowiska;
 • przechodzenia, siadania na bandach płyty lodowiska/rolkowiska;
 • palenia papierosów, spożywania posiłków, napojów i napojów alkoholowych na płycie lodowiska/rolkowiska;
 • zabrania się wprowadzania zwierząt na płytę lodowiska/rolkowiska;
 • jazdy z dziećmi na rękach;
 • przebywania i korzystania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • wnoszenia alkoholu, narkotyków, środków odurzających;
 • wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników;
 • korzystania z toalety będąc na łyżwach/rolkach;
 • korzystania z płyty lodowiska/rolkowiska przy pomocy innego sprzętu niż łyżwy/rolki;
 • używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników obiektu.

10.  Pracownicy obiektu mogą nie wpuścić na teren obiektu lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub są pod wpływem innych środków odurzających, stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują się do postanowień regulaminu lub poleceń pracowników obsługi.

11.  Dzieci i młodzież w wieku do 15 lat może korzystać z obiektu sportowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych lub opiekunów prawnych. 

12.  Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą użytkownicy obiektu sportowego.

13.  Użytkownicy korzystają z obiektu sportowego na własną odpowiedzialność.

14.  Korzystanie z lodowiska/rolkowiska wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik wchodząc na teren obiektu przewiduje ewentualność wystąpienia urazów lub uszkodzeń. Zarządzający obiektem sportowym nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe podczas korzystania z obiektu sportowego - jako związane z ryzykiem sportowym.

15.  W przypadku doznania przez użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała należy niezwłocznie powiadomić pracownika obiektu sportowego ze wskazaniem przyczyny i sprawcy zajścia. Zostanie sporządzony odpowiedni protokół podpisany przez strony zajścia i pracownika obiektu sportowego.

16.  Obiekt sportowy nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie, zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie przedmiotów stanowiących własność użytkowników na terenie obiektu.

17.  Wypożyczenie sprzętu sportowego:

 • w momencie wypożyczenia sprzętu użytkownik musi okazać dokument ze zdjęciem lub uiścić kaucję za sprzęt. Wysokość kaucji uzależniona jest od rodzaju wypożyczonego sprzętu i jest uwidoczniona w wypożyczalni sprzętu;
 • użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczony sprzęt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w jakim go otrzymał;

18.  Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia obiektu sportowego ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

19.  W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza do szafki z szatni użytkownik zostaje obciążony karą 20,00 zł, stanowiącą równowartość zamka.

20.  Na podstawie art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. kupującemu bilet wstępu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Życzymy bezpiecznej i dobrej zabawy.

Zapytaj o szczegóły tej oferty

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińska Gubałówka sp. z o. o. czytaj więcej