Harmonogram

Regulamin

Regulamin Lodowiska / Rolkowiska dla dzieci z Gminy Miasta Szczecin nieodpłatnie korzystających z obiektu sportowego

1. Lodowisko / rolkowisko, prowadzone przez: Szczecińska Gubałówka sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Lisiej Góry 5, zwane dalej obiektem sportowym.

2. Wszystkie osoby korzystające i przebywające na terenie obiektu sportowego są określane jako użytkownicy. 

3. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania i bezwzględnego przestrzegania regulaminu oraz zaleceń i poleceń pracowników obiektu sportowego. Wejście na teren obiekt sportowy, przebywanie na nim i korzystanie z usług jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu, a także jego przestrzeganiem.

4. Harmonogram nieodpłatnych wejść na bieżący miesiąc dla dzieci i młodzieży uczącej się/uczęszczającej  do szkół, przedszkoli z terenu  Gminy  Miasto Szczecin objętych  system oświaty, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996) publikowany jest na stronie internetowej www.gubalowka.com.pl oraz wywieszany w wypożyczalni łyżew.

5. Korzystanie z obiektu sportowego jest nieodpłatne  w określonych w harmonogramie dniach i godzinach dla osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego Regulaminu. Warunkiem nieodpłatnego korzystania z obiektu sportowego jest posiadanie legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego fakt  pobierania nauki lub uczęszczania do szkół, przedszkoli z terenu  Gminy  Miasto Szczecin objętych  system oświaty, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996).

6. Użytkownicy, o których mowa w ust. 4  Regulaminu,  legitymujący się dokumentami określonymi w ust. 5  uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania  z łyżew  stanowiących własność Szczecińskiej Gubałówki sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, w określonych w harmonogramie dniach i godzinach.

7. Przy pobraniu łyżew użytkownicy, o których mowa w ust. 4 zobowiązani będą  okazać legitymację lub inny dokument potwierdzający fakt pobierania nauki lub uczęszczania do szkół, przedszkoli z terenu  Gminy  Miasto Szczecin objętych system oświaty, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996). 

8. Użytkownicy zobowiązani są  zwrócić pobrany sprzęt w stanie niepogorszonym w stosunku  do stanu istniejącego w momencie pobrania.

9. Użytkownicy, o których mowa w ust. 4 ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na terenie obiektu sportowego oraz za uszkodzenia i zniszczenia sprzętu i  urządzeń  obiektu sportowego.

10. Na płycie lodowiska może przebywać jednocześnie nie więcej niż 100 osób. Na płycie rolkowiska może przebywać jednocześnie nie więcej niż  60 osób.

11.  W przypadku większej ilości Uczestników, o których mowa w ust. 4  niż wskazana w ust. 10  osoby , które nie mogły skorzystać z obiektu sportowego zostaną wpuszczone w pierwszej kolejności na kolejną godzinę.

12. Ze względu na bezpieczeństwo użytkownicy lodowiska/rolkowiska zobowiązani są:

 • do zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z obiektu sportowego;
 • do zachowania się w sposób nie stwarzający zagrożenia dla ich samych lub innych użytkowników;
 • wchodzenia na płytę lodowiska/rolkowiska tylko w łyżwach/rolkach;
 • do jazdy w jednym kierunku;
 • do używania podczas jazdy kasku, ochraniaczy oraz rękawiczek. Osoba, która decyduje się korzystać z lodowiska/rolkowiska bez kasku, ochraniaczy, rękawiczek robi to na własną odpowiedzialność;
 • do niezwłocznego  opuszczenia płyty lodowiska/rolkowiska po sygnale lub poleceniu pracownika obsługi;
 • do przebierania się na zewnątrz płyty lodowiska/rolkowiska

13. Na terenie obiektu sportowego zabrania się:

 • jeżdżenia na łyżwach/rolkach poza płytą lodowiska/rolkowiska;
 • przechodzenia, siadania na bandach płyty lodowiska/rolkowiska;
 • palenia papierosów, spożywania posiłków, środków odurzających, narkotyków, napojów i napojów alkoholowych na płycie lodowiska/rolkowiska;
 •  wprowadzania zwierząt na płytę lodowiska/rolkowiska;
 • przebywania i korzystania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • wnoszenia alkoholu, narkotyków, środków odurzających;
 • wnoszenia broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie zdrowia i życia użytkowników;
 • korzystania z toalety będąc na łyżwach/rolkach;
 • korzystania z płyty lodowiska/rolkowiska przy pomocy innego sprzętu niż łyżwy/rolki;
 • używania kijów, krążków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych użytkowników obiektu.

14.  Pracownicy obiektu mogą nie wpuścić na teren obiektu lub z niego wyprosić osoby, co do których zachodzi podejrzenie, lub których zachowanie wskazuje, że znajdują się one pod wpływem alkoholu lub są pod wpływem innych środków odurzających, stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, nie stosują się do postanowień regulaminu lub poleceń pracowników obsługi.

15.  Dzieci i młodzież w wieku do 15 lat może korzystać z obiektu sportowego wyłącznie pod opieką osób dorosłych, opiekunów prawnych, wychowawców. 

16.  Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponoszą użytkownicy obiektu sportowego.

17.  Użytkownicy korzystają z obiektu sportowego na własną odpowiedzialność.

18.  Korzystanie z lodowiska/rolkowiska wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik wchodząc na teren obiektu przewiduje ewentualność wystąpienia urazów lub uszkodzeń. Zarządzający obiektem sportowym nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe podczas korzystania z obiektu sportowego - jako związane z ryzykiem sportowym.

19.  W przypadku doznania przez użytkownika jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała należy niezwłocznie powiadomić pracownika obiektu sportowego ze wskazaniem przyczyny i sprawcy zajścia. Zostanie sporządzony odpowiedni protokół podpisany przez strony zajścia i pracownika obiektu sportowego.

20.  Szczecińska Gubałówka sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie  nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie, zniszczenie, uszkodzenie czy zgubienie przedmiotów stanowiących własność użytkowników na terenie obiektu.

19.  Osoby uszkadzające sprzęt lub urządzenia obiektu sportowego ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

20.  W przypadku zgubienia lub uszkodzenia klucza do szafki z szatni Użytkownik zostaje obciążony karą 20,00 zł, stanowiącą równowartość zamka.

 

Życzymy bezpiecznej i dobrej zabawy

Zapytaj o szczegóły tej oferty

 
1 Start 2 Complete

Administratorem Państwa danych osobowych jest Szczecińska Gubałówka sp. z o. o. czytaj więcej